Autor: Maciek
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
Skarb Narod?w -Ksi?ga Tajemnic 6 SERWER?W!!!


O filmie

Benjamin Franklin Gates, po odkryciu tajemnicy templariuszy, zosta? najbardziej znanym w USA poszukiwaczem skarb?w, cho? sam woli okre?lenie „obro?ca skarb?w”. Tym razem z ojcem, Patrickiem, profesorem uniwersytetu, odnajduj? osiemna?cie zaginionych kart z dziennika Johna Wilkesa Bootha, zab?jcy prezydenta Abrahama Lincolna. Okazuje si? te?, ?e przodek Gates?w, Thomas, by? jednym z uczestnik?w konspiracji, w sk?ad kt?rej wchodzi? Booth. Przyjaciel Bena, techniczny geniusz Riley oraz pi?kna archiwistka i by?a dziewczyna, doktor Abigail Chase, wezm? udzia? w wielkim polowaniu na tajemnicz? ksi?g?.
Więcej...
Autor: Maciek
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
[center][RS]Landwirtschafts Simulator 2008+ spolszczenieLandwirschafts Simulator jest to symulator farmy. W tej grze mozna zasiasc za kierownica ciagnikow, kombajnow, oraz mozna sia?, ora?, m?uci?, itp.
Więcej...
Autor: Maciek
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
[RS]Maluch Racer 2


Legenda powraca! Maluch Racer, powraca ju? w zupe?nie nowej ods?onie.
Maluch Racer 2 oparty jest na zupe?nie nowym, bardzo wydajnym silniku graficznym, wykorzystuj?cym w pe?ni mo?liwo?ci najnowszych kart graficznych, daj?c nam niesamowite wra?enia wizualne przy zachowaniu rozs?dnych wymaga? sprz?towych.
W Maluch Racer 2 zasi?dziemy za kierownic? a? 7 wersji poczciwego maluszka (city, cabrio, pickup, maxi tunning i inne). Trasy, jakie zostan? nam oddane do u?ytku, godne s? samego NFS: Undergroud - przejedziemy si? m.in. po wielkim europejskim mie?cie, oczywi?cie po zmroku, gdy wy?cigi b?d? tym bardziej emocjonuj?ce. Wszystkich niesamowitych tras jest a? 10!
Tryb kariery, niesamowita muzyka, zaawansowana sztuczna inteligencja przeciwnik?w oraz niesamowity klimat sprawiaj?, ?e warto czeka? na Maluch Racer 2!KOMENTARZE MILE WIDZIANE wink wink
Więcej...
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
Commandos 2

Commandos 2 to strategia wojennaodbywaj?ca si? na polu walki II wojny swiatowej do wykonania mamy oko?o 10 misji ale ?a one bardzo trudne.
Grafika nie zachwyca chociaz jak na tamte lata jest ona wysminita przypominam ze gra zosta?a wyprodukowana w 1998 roku :D

Gor?co polecam.
Więcej...
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
25 to lifeRozs?dne wymagania sprz?towe:
Pentium 4 2.4 GHz, 512 MB RAM, karta graficzna 128MB (GeForce 6 lub lepsza), 2.5 GB HDD, Windows 2000/XP.

25 to Life to wzorowana na takich tytu?ach jak Grand Theft Auto, Gangland czy The Getaway tr?jwymiarowa gra akcji, w kt?rej g??wny bohater obserwowany jest z perspektywy trzeciej osoby (TPP). Za jej produkcj? odpowiedzialna jest firma Avalanche Software, znana g??wnie dzi?ki dynamicznym konsolowym pozycjom.

Akcja 25 to Life rozgrywa si? na ulicach jednego ze wsp??czesnych ameryka?skich miast. Gra oferuje cztery podstawowe tryby multiplayer oraz tryb single player, warto przy tym nadmieni?, i? to w?a?nie zabawa w Sieci stanowi podstawow? atrakcj? programu. Podczas zabawy wieloosobowej, na jednej planszy mo?e spotka? si? maksymalnie szesnastu zawodnik?w. Gracz mo?e stan?? po stronie str???w prawa b?d? te? gangster?w. Wyb?r ten ma oczywi?cie zasadniczy wp?yw na przebieg zabawy. Policjanci musz? na przyk?ad uwa?a? na osoby cywilne i post?powa? zgodnie z obowi?zuj?cym prawem. Str??owie prawa dysponuj? r?wnie? mniej efektownym arsena?em, na kt?ry przewa?nie sk?adaj? si? pistolety i karabiny s?u?bowe. Ograniczenie to w pewnym stopniu rekompensowane jest przez ?wietne wyszkolenie funkcjonariuszy, pod tym wzgl?dem bandyci prezentuj? si? znacznie gorzej.

Pierwszy z tryb?w multiplayer nosi nazw? „War”. Jest to wariacja na temat tradycyjnego deathmatcha - policjanci staj? do bezpo?rednich walk ze ?wietnie uzbrojonymi bandytami. Gracz mo?e oczywi?cie wybra?, do kt?rej z dru?yn zamierza si? przy??czy?. Drugi to „Raid”. Jak sama nazwa wskazuje, to nalot na podejrzany obiekt. Funkcjonariusze musz? odnale?? i zabezpieczy? znajduj?ce si? w nim dowody rzeczowe, jak np. brudne pieni?dze czy narkotyki. „Robbery” to z kolei organizowany bez bandyt?w napad z broni?. Przest?pcy musz? przedosta? si? do okre?lonego budynku, wykra?? najcenniejsze obiekty i udanie zbiec z miejsca zdarzenia. Ostatni z dost?pnych tryb?w to „Tag”. Zadaniem sterowanej przez gracza postaci jest namalowanie mo?liwie jak najwi?kszej ilo?ci graffiti, oczywi?cie w wyznaczonych do tego celu miejscach. Nale?y doda?, i? przed rozpocz?ciem ka?dego pojedynku trzeba dokona? wyboru odpowiednich typ?w broni przy czym z oczywistych wzgl?d?w nie mo?na wzi?? ze sob? wszystkiego.

W trybie jednoosobowym wcielamy si? w bandziora o pseudonimie Freeze. W ramach ciekawostki nale?y doda?, i? w miar? przechodzenia kampanii dla pojedynczego gracza odblokowane zostan? ukryte nagrody, z kt?rych b?dzie mo?na skorzysta? w trakcie rozgrywek sieciowych.

Sterowana przez gracza posta? mo?e podlega? licznym modyfikacjom obejmuj?cym jej wygl?d. Mo?na na przyk?ad ustali? kszta?t twarzy, budow? cia?a, a tak?e zaopatrzy? si? w widowiskowe tatua?e czy ubrania markowych producent?w. Przygotowane przez producent?w plansze s? wyj?tkowo zr??nicowane. Kolejne etapy rozgrywaj? si? mi?dzy innymi w parku, wewn?trz banku, ogromnej posiad?o?ci czy te? w tunelu metra. Niekt?re elementy otoczenia podlegaj? zniszczeniom. Widoczne na ekranie obiekty zosta?y szczeg??owo oddane, zadbano r?wnie? o realistyczn? animacj? postaci. Na opraw? d?wi?kow? sk?ada si? przede wszystkim hip-hopowy soundtrack przygotowany przez wielu znanych raper?w (Tupac, Ghostfac
Więcej...
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
Swat 4


Cytat:kategoria: gry akcji - taktyczna
producent: Irrational Games
wydawca: Vivendi Games
dystrybutor PL: CD Projekt
data premiery: 05 kwietnia 2005
data wydania PL: 15 kwietnia 2005
Rozs?dne wymagania sprz?towe:
Pentium 4 1.4 GHz, 512 MB RAM, karta grafiki 128MB (GeForce 4 lub lepsza), 2 GB HDD


O grze:

Kolejna ods?ona taktycznej gry akcji przedstawiaj?cej dzia?ania policyjnych oddzia??w SWAT. Powsta?a ona w studiu developerskim Irrational Games, znanym ze stworzenia takich znanych tytu??w jak: System Shock 2, Tribes: Vengeance oraz Freedom Force vs. the Third Reich. G??wny tryb SWAT 4, tj. „kariera”, umo?liwia graczom dowodzenie oddzia?em policjant?w wchodz?cych w sk?ad tej elitarnej jednostki, w kilkunastu (oko?o 16) niebezpiecznych misjach jak: odbijanie zak?adnik?w z r?k terroryst?w czy aresztowanie bardzo gro?nego i nieobliczalnego przest?pcy. Przy czym nie ?ledzimy tu los?w wybranych policjant?w (tego jak przeobra?aj? si? z rekrut?w w elit? SWAT), tylko po prostu otrzymujemy kolejne zadania i staramy si? jak najlepiej wykona?. Przed ka?d? akcj? podczas odprawy zapoznajemy si? ze szczeg??ami operacyjnymi, potem dobieramy uzbrojenie i wyposa?enie dla naszego oddzia?u i zaczyna si?... Poza trybem „kariery” dost?pny jest r?wnie? trening oraz dwa inne tryby: „instant action” oraz „quick missions”.

Autorzy zaznaczaj?, i? ich produkcja zdecydowanie zalicza si? do grona „realistycznych symulacji”. Znajdziemy w niej bogaty arsena? broni, jakie znajduj? si? na wyposa?eniu jednostek SWAT (karabin Colt M-4, Benelli M4 Super 90 shotgun, granaty dymne, gazowe, etc.) oraz poka?n? ilo?? sprz?tu cz?sto wykorzystywanego przez terroryst?w (typu karabin AK-47). To samo tyczy si? wszelakiego dodatkowego wyposa?enia, kamizelek kuloodpornych, ?adunk?w wybuchowych przeznaczonych do wysadzania drzwi czy specjalnych kamer, np. Opti-1. By wiernie odwzorowa? otoczenie zesp?? Irrational Games zdecydowa? si? na wykorzystanie silnika graficznego firmy Epic (Unreal engine), wykorzystuj?cego efekty zawarte w DirectX 9.0, a tak?e ostatni? nowink? technologiczn? – Pixel Shader 3.0. Za odtworzenie oddzia?ywa? fizycznych, a tak?e autentyczn? trajektori? lotu pocisk?w odpowiada za? sprawdzony engine Havoc. Przy czym autorzy zrezygnowali z opracowywania rykoszet?w, poniewa? mog?yby one prowadzi? do zbyt wielu przypadkowych sytuacji i ?mierci (mowa g?ownie o grach wieloosobowych).

Gracz ma mo?liwo?? bezpo?redniego uczestniczenia w akcji i sterowania wybranym policjantem (mo?na prze??cza? si? pomi?dzy lud?mi), a te? nic nie stoi na przeszkodzie, by dzi?ki kamerom umieszczonym na kaskach i mikrofonom kierowa? ruchami oddzia?u z centrum dowodzenia. W stosunku do poprzedniej SWAT 3, ta cz??? wykorzystuje ca?kiem nowy interfejs u?ytkownika. Ten wykorzystany w tr?jce by? co prawda bardzo elastyczny i konfigurowalny, co podoba?o si? zatwardzia?ym fanom, ale r?wnocze?nie odstrasza? mniej zaawansowanych graczy. Nowy interfejs dzia?a na zasadzie komend tekstowych. Przyk?adowo, gdy na swej drodze napotkamy zamkni?te drzwi i klikniemy na nich, to poka?e si? menu z akcjami, jakie mog? wykona? policjanci – mo?e to by? np. wywa?, wysad?, otw?rz za pomoc? wytrychu. Po wybraniu jednej z opcji podkomendni przyst?puj? do jej wykonania.

Bardzo przy?o?ono si? r?wnie? do procedur sztucznej inteligencji odpowiedzialnych za zachowanie si? policjant?w, bandyt?w i os?b cywilnych. Cz?onkowie oddzia?u SWAT poruszaj? si? zgodnie z zasadami walki w terenach zabudowanych i wed?ug wszelkich prawide? walki z uzbrojonymi przest?pcami – unikaj? nieos?oni?tych miejsc, poruszaj? si? przy ?cianach, obserwuj? r??ne kierunki, wzajemnie si? ubezpieczaj?, itd. W akcjach bior? te? udzia? snajperzy, niemniej jednak gracz nie mo?e bezpo?rednio nimi sterowa?. Mo?e co najwy?ej skorzysta? z ich wsparcia wyznaczaj?c cele do „?ci?gni?cia”.

SWAT 4 poza rozgrywk? jednoosobow? pozwala r?wnie? na gr? wieloosobow? w trzech trybach, a tak?e w trybie „cooperative campaign mode”. Gra zawiera tak?e specjalny edytor, pozwalaj?cy na tworzenie nowych misji b?d? modyfikacj? ju? istniej?cych.
Więcej...
Autor: Maciek
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
Resident Evil 4 (Biohazard 4) [RiP] PC (ENG)
Resident Evil 4 nale?y do gatunku gier, og?lnie traktowanych jako pozycje typu survival horror, w kt?rych naszym g??wnym zadaniem jest przetrwanie oraz wype?nienie zada? nakre?lonych na pocz?tku zabawy. Opisywany tytu? jest cz??ci? s?ynnej sagi Resident Evil, kt?rej poszczeg?lni przedstawiciele zawitali pod strzechy posiadaczy wielu konsol, jak chocia?by Sony Playstation, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony Playstation 2 czy Nintendo GameCube, a tak?e komputer?w PC.
Więcej...
Autor: Maciek
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
[RS]Spider Man 3 PC
Data Premiery:
?wiat: 04 maja 2007
Polska: 11 maja 2007
tryb gry: single player
wymagania wiekowe: 12+
no?nik: 1 DVD |
Rozs?dne wymagania sprz?towe:
Pentium 4 2.8 GHz, 1 GB RAM (Vista 1.5 GB), karta grafiki 256MB (GeForce 7300 lub lepsza), 6 GB HDD, Windows 2000/XP/Vista.
Więcej...
Autor: Maciek
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
[RS]Prison Tycoon PC
producent: Virtual Playground
wydawca: ValuSoft
kategoria: strategiczne / ekonomiczna

Data Premiery:
?wiat: 30 czerwca 2005
Polska: obecnie brak plan?w wydania

tryb gry: single player
wymagania wiekowe: brak ogranicze?

no?nik: 1 CD
Rozs?dne wymagania sprz?towe:
Pentium 800 MHz, 256MB RAM, karta grafiki 64MB, 450 MB HDD.

Więcej...
Autor: Maciek
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
The Elder Scrolls IV: Oblivion + Knights of the Nine + Shivering Isles
The Elder Scrolls IV: Oblivion to ju? czwarta edycja popularnej serii cRPG, kt?ra przez wielu graczy uwa?ana jest za prawdziwe arcydzie?o w swoim gatunku. Akcja tej cz??ci osadzona zosta?a w ?wiecie fantasy, w prowincji Cyrodiil Imperium Tamriel. Ostatni w?adca tego? pa?stwa, z pomoc? anonimowego zab?jcy, przedwcze?nie odszed? z tego ?wiata. Tron Tamriel pozosta? pusty. Jak wiadomo, sytuacja taka jest wielce niekorzystna dla ka?dego kraju, gdy? sprzyja szerzeniu si? anarchii, a w tym okre?lonym przypadku, wi??e si? z jeszcze gorszymi implikacjami. Mianowicie, gdy Imperium Tamriel nie posiada w?adcy, wrota do Oblivionu (odpowiednika znanego nam piek?a) stoj? otworem, umo?liwiaj?c wydostawanie si? na wolno?? przer??nych plugawych bestii. Nie trudno si? domy?le?, ?e ?wiatu grozi wielki kataklizm oraz, ?e nie kto inny jak gracz musi mu zapobiec. Jego zadaniem jest odnalezienie prawowitego nast?pcy tronu i doprowadzenie to tego, by obj?? rz?dy nad Tamriel.
Więcej...
Autor: Maciek
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
[RS]SoldatSOLDAT 1.4.1


Soldat 1.4.1 wreszcie wypuszczony. Po miesi?cach tworzenia nowej wersji jest w ko?cu dost?pna i gotowy do grania. Wi?c ruszaj ?o?nierzu, ?ap now? wersj? i ruszaj do boju! Soldat jest dost?pny w rodzimym polskim j?zyku, wystarczy ustawi? polski w setupie. Mam nadziej?, ?e b?dziecie si? dobrze bawi? graj?c w to, z poprawionymi wa?nymi bugami, odkrywaj?c nowe opcje i ciesz?c si? lepsza, poprawion? grywalno?ci?.


Soldat to gra czerpiaca najlepsze cechy z gier takich jak Liero, Worms, Quake i Counter-Strike. Jest to multiplayerowa strzelanina z szybka akcja i hektolitrami krwi, rozgrywajaca sie na dwuwymiarowych arenach. Kilkunastu graczy moze nawalac sie miedzy soba korzystajac z arsenalu wspolczesnej broni bojowej. Wlasnie po to zostal stworzony multiplayer.


Najwazniejsze cechy gry:

* Srodowisko walki oparte na prawach fizyki
* Do uzycia ponad 18 broni typowych dla wspolczesnych zolnierzy:
- m.in. MP5, Ak-74, M79, M249 Minimi, Barret M82A1, XM214 Minigun
* Mozliwosc gry wieloosobowej po LANie lub Internecie
* Gra z inteligentnymi botami
* 7 rodzajow rozgrywki:
- Deathmatch
- Pointmatch
- Rambomatch
- Teammatch
- Capture the Flag
- Infiltration
- Hold the Flag
* 42 roznorodne mapy
* Edytory: Soldat Map Maker i Interface Maker
* Lobby serwer i serwer dedykowany pod Windows i Linux
* Ogromna spolecznosc tworzaca nowe mapy, mody i programy
Więcej...
Autor: Maciek
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
FIFA Manager 2008 PL
producent: Bright Future
wydawca: Electronic Arts Inc.
dystrybutor PL: Electronic Arts Polska
kategoria: sportowe / manager pi?karski
Data Premiery:
?wiat: 02 listopada 2007
Polska: 02 listopada 2007

FIFA Manager 08 to kolejna ods?ona managera pi?karskiego, sygnowanego logiem Electronic Arts. Produkcja stworzona zosta?a we wsp??pracy z kolo?skim studiem Bright Future, a jej szczeg?ln? zalet? stanowi fakt, ?e po raz pierwszy jednym z sze?ciu j?zyk?w, w kt?rych mo?na uruchomi? wymienion? pozycj?, jest polski.

Tym razem programi?ci z Niemiec pozwoli nam na pokierowanie losami dru?yn z 52 lig, funkcjonuj?cych w 20 krajach. Dzi?ki wykupionej przez EA licencji, nazwy team?w i wyst?puj?cych w nich pi?karzy, a tak?e klubowe herby i wzory koszulek pokrywaj? si? w pe?ni ze swymi rzeczywistymi odpowiednikami. Co wi?cej, ka?dy z zawodnik?w wyst?puj?cych w grze zosta? opisany a? 42 cechami, wp?ywaj?cymi na jego zachowanie si? w czasie meczu.

Autorzy FIFA Managera 08 po?o?yli r?wnie? szczeg?lny nacisk na opcje treningowe oraz transferowe. W zwi?zku z tym w ich tytule pojawi?o si? kilka nowych narz?dzi, pomocnych chocia?by w ?wiczeniu sta?ych fragment?w gry, jak r?wnie? aktualizowane na bie??co informacje, dotycz?ce warto?ci naszych podopiecznych na pi?karskim rynku. Ponadto deweloperzy oddali do naszej dyspozycji rozbudowany edytor stadion?w, dzi?ki kt?remu mo?emy zbudowa? sw?j wymarzony obiekt z kilku tysi?cy specjalnych modu??w, sk?adanych w jedn? ca?o?? niczym klocki.

Trzonem zabawy pozosta? jednak nadal aspekt prowadzenia zespo?u, pocz?wszy od skompletowania pierwszego sk?adu, a na zdobywaniu presti?owych trofe?w sko?czywszy. Chc?c wspi?? si? na sam szczyt futbolowej drabiny, obejmujemy kontrol? nad kt?rym? z istniej?cych ju? zespo??w b?d? te? samodzielnie tworzymy w?asny team. Nast?pnie zobligowani jeste?my do tego, by interesowa? si? stanem klubowej kasy, transferami, oczekiwaniami prezesa oraz kibic?w, a tak?e kontuzjami prze?laduj?cymi naszych pi?karzy.

Najwa?niejsz? cz??? gry, czyli symulacje mecz?w, podziwiamy w pe?nym tr?jwymiarze, gdy? projekt grupy Bright Future oparty zosta? o engine graficzny zapo?yczony z siostrzanej FIFY. Warto doda?, ?e gra zawiera wszystkie usprawnienia, jakie wprowadzono do add-ona o nazwie Extra Time, dodatku do jej poprzedniej ods?ony.
Więcej...
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
Gta Vice City tunning


Gra jest oparta na Gta Vice City .
W grze zosta?a zmieniona grafika, dodane nowe wozy i sklepy Np: mozemy zago?ci? w obi lub mediamarkt:D.Oczywi?cie wszystkie w?zki s? ztunningowane tak jak i motory . W grze mo?na spotka? : lamorgini murcielago, nissana 350 czy mazde rx8 itp.
Więcej...
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
Mountain bike adrenaline


producent: Valcon Games
wydawca: Nobilis Group
kategoria: zr?czno?ciowe
sportowe

Data Premiery:
?wiat: 30 maja 2008
Polska: obecnie brak plan?w wydania

tryb gry: single player
wymagania wiekowe: brak ogranicze?

Mountain Bike Adrenaline to stworzona z pomoc? firmy Salomon gra sportowa rzucaj?ca nas w ?wiat wyczynowych rajd?w rowerowych umieszczonych w czterech odpowiednio dobranych krainach: Wielki Kanion, Hawaje, Alpy i G?ry Skaliste. Na ka?dym poziomie mamy wytyczon? tras?, na kt?rej musimy pokaza? swoje umiej?tno?ci.

Do wyboru otrzymali?my sze?ciu unikatowych rowerzyst?w o r??nych umiej?tno?ciach, ka?dy z mo?liwo?ci? kompletowania sprz?tu firmowanego najbardziej znanymi w ?wiecie jedno?lad?w markami. Dodatkowo gracze mog? korzysta? z umiej?tno?ci koncentracji, kt?ra pozwala spowolni? czas i w skupieniu przeby? najtrudniejsze odcinki toru. Obrazu tej produkcji dope?niaj? 4 tryby gry (Arcade, Challenge, Chrono i Freedom) i 80 r??nych bonus?w do odkrycia/zebrania w trakcie zabawy. MBA pojawi?a si? w roku 2007 na konsol? PS2, a omawiana wersja pecetowa posiada odpowiednio podrasowan? grafik?.
Więcej...
Data: 14 Wrzesień 2008
Kategoria: GRY » Gry na PC
0
Test Drive Unlimited


Istniej?ca od 1987 roku seria Test Drive przez lata doczeka?a si? mn?stwa kontynuacji, w kt?rych sukcesywnie zmienia?a swoje oblicze. Omawiana produkcja jest pierwsz?, jak? stworzono z my?l? r?wnie? o konsoli Xbox 360 i w stosunku do swoich poprzednik?w zawiera najwi?cej zmian, odr??niaj?cych j? od standardowych wy?cig?w samochodowych.

Pierwsz? zmian?, jak? napotkaj? gracze po uruchomieniu gry jest mo?liwo?? wybrania tzw. avatara, czyli wizerunku kierowcy. Ma to miejsce na lotnisku, gdzie zaczyna si? ca?a zabawa. Ponadto w trakcie gry odwiedzamy sklepy i kupujemy ubrania, kt?re odr??ni? nas od innych u?ytkownik?w Test Drive Unlimited podczas rozgrywek sieciowych. Warto doda?, ?e ciuchy nabywa si? za kupony wygrywane za podwo?enie autostopowicz?w. Cz??? ubra? firmowana jest przez prawdziwych projektant?w, np. Marka Ecko, cz??? mo?na ?ci?gn?? z Internetu za pomoc? ?atwej w obs?udze us?ugi. Kolejna zasadnicza zmiana dotyczy sposobu uczestnictwa w wy?cigach. Ka?dy gracz otrzymuje na starcie sw?j dom z gara?em, kt?ry stanowi baz? wypadow? do wszystkich dzia?a? podj?tych podczas zmaga?. Swoje w?asne cztery k?ty umo?liwiaj? np. odbi?r wewn?trznej poczty elektronicznej, przegl?dni?cie stale uaktualnianego biuletynu informuj?cego o nowych samochodach i wy?cigach, a tak?e korzystanie z aukcji internetowych na mod?? popularnego serwisu eBay, gdzie inni u?ytkownicy wystawiaj? do sprzeda?y swoje maszyny. Odpowiedzialny za wydanie gry koncern Atari postara? si? r?wnie?, aby po premierze programu mo?na by?o ?ci?ga? z sieci modele nowych samochod?w. Ich liczba jest uzale?niona od zawartych um?w na wykorzystanie licencji pomi?dzy Atari a producentami prawdziwych aut.

Po podj?ciu gotowo?ci wyruszenia na ulice, gracz udaje si? do gara?u, kt?ry nie spe?nia tylko funkcji dekoracyjnych, ale stwarza r?wnie? mo?liwo?? wyposa?enia auta w kosztowne elementy wyposa?enia wn?trz. Gracz mo?e r?wnie? obchodzi? samoch?d, przygl?da? si? mu pod ka?dym k?tem, otwiera? drzwi i podziwia? tapicerk?. Je?li we?miemy pod uwag?, ?e w grze standardowo zawartych jest oko?o 90 luksusowych samochod?w i motocykli, Test Drive Unlimited odkryje si? przed nami nie tylko jako produkt rozrywkowy, ale r?wnie? jako interaktywny katalog aut, kt?re mo?emy dowolnie ogl?da? i podziwia?.

Je?li chodzi o trasy, programi?ci firmy Atari postanowili powo?a? si? na dobrodziejstwa p?yn?ce z natury. Aren? zmaga? jest hawajska wyspa Oahu, gdzie na przejechanie czeka ponad tysi?c mil dr?g i szos, wiernie odwzorowanych i pieczo?owicie przygotowanych na podstawie zebranych wcze?niej danych satelitarnych.

Dzi?ki mo?liwo?ci rozgrywek online, tysi?ce graczy mo?e bra? udzia? w zmaganiach na wyspie w tym samym momencie, co zbli?a Test Drive Unlimited do produkt?w z gatunku MMO. Gracze mog? wyzywa? na pojedynki innych u?ytkownik?w programu, a zarobione w ten spos?b pieni?dze wydawa? np. na rozbudow? samochod?w lub kupno obszerniejszego domu. Ogromn? zalet? programu jest mo?liwo?? dowolnego generowania tras w obr?bie wyspy, poprzez wyznaczanie miejsca startu i mety oraz tzw. checkpoint?w (punkt?w czasowych), niezb?dnych do zaliczenia w trakcie jazdy. Pomys?owi i wymagaj?cy u?ytkownicy Test Drive Unlimited b?d? w stanie opracowa? w ?atwy spos?b wy?cigi, kt?re mog? trwa? nawet trzy godziny czasu rzeczywistego (ponad 50 zasad i ustawie?).

Fantastyczna grafika, osza?amiaj?ca oprawa d?wi?kowa i znakomity model fizyczny doceni ka?dy zwolennik wy?cig?w o zr?czno?ciowym charakterze. Test Drive Unlimited to gra efektowna w ka?dym calu, a wprowadzenie du?ej ilo?ci nowatorskich rozwi?za? powoduje, ?e z pewno?ci? emocji nie zabraknie.
Więcej...