Najgoretsze wstawki


Autor: 3.14
Data: 22 Sierpie˝ 2011
Kategoria: FILMY » Zagraniczne
0


OszukaŠ przeznaczenie 5 / Final Destination 5 (2011)

░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░
░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░▓
▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░▓▓▓
▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░±±±░░░░▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓░░░░±±±±░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓
▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░±±±±±±±±░░░░░░░░░░±±░░░▓▓▓▓░░░±±±±±±±░░░░░░░±±±░░░▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓░░░░±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░░░±±±±±±±░░░░░░░±±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░±±±±±█████████████±±±±±±±±±±±±±±±±░░░░░±±±±±███████████±±±±░░░▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓░░░░±±±±███████████████±±±±±±±±█±±±±±±±░░±±±±±██████████████±±±░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓░░░░░±±±██±±±±±±±±±±████±±±±±±±███±±±±±±±±±±±±███±±±±±±±±±███±±░░░░░░▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓░░░░░±±±██±±±±±±±±±±±±██±±±±±±±±±█±±±±±±±±±±±████±±±±±±±±±±±±±±±░░░░░░░░▓▓▓▓
▓▓░░░░░░±±±±██±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±████±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░░░░░░▓▓
▓░░░░░░±±±±±██±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±█±±±±±±±±±████±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░░░░░▓
░░░░░░░±±±±±████±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±███±±±±±±±████±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░░░░
▓░░░░░░±±±±±±█████±±±±±±±±±±±±±±±±±±███±±±±±±±███±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░░░▓▓
▓▓░░░░░±±±±±±±±████████±±±±±±±±±±±±±███±±±±±±±███±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░░░░▓▓▓
▓▓▓▓░░░░░±±±±±±±±±±±±█████±±±±±±±±±±███±±±±±±±███±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░░▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓░░░░░±±±±±±±±±±±±±███±±±±±±±±±███±±±±±±±███±±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░±±±±±±±±±±±±±██±±±±±±±±███±±±±±±±███±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░±±±±±±±±±±±±±±██±±±±±±±███±±±±±±±███±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░±±±±±±±±±±±±±±±██±±±±±±███±±±±±±±███±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░±±±±±±±±±±±±±±±██±±±±±±███±±±±±±±████±±±±±±±±±±±±±±±±±░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░±±±±±±±±±±±±±±±██±±±±±±███±±±±±±±±████±±±±±±±±±±±±±±±░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░±±±±±±±±±±±±±±±±██±±±±±±███±±±±±±±±±████±±±±±±±±±±±±±±░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓░░░±±±±±±±±±±±±±±±±±██±±±±±±███±±±±±±±±±±████±±±±±±±±±±±±±±░░░░░░░░░░▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░±±±±±██±±±±±±±±±±███±±±±±±███±±±±±±±±±±±±███±±±±±±±±±███±±░░░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓░░░±±±±±████±±±±±±±±███±±±±±±±███±±±±±±±±±±±±±██████████████±±±░░░░░░░░░░▓
▓▓▓▓▓▓░░±±±±±±±████████████±±±±±±±±±███±±±░░░░░±±±±±±±███████████±±±░░░░░░░░░▓▓▓
▓▓▓▓▓▓░░±±±±±±±±█████████±±±░░░░░±±±±±±±±░░░░░░░±±±±±±±±±±±±±±±±±±±░░░░░░░▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓░░░±±±░░░░±±±±±±±±±±±░░░░░░░±±±±±±±░░░░▓▓░░░±±±±±±±±±±±±±±±±░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓░░░░░±░░░░░░░±±±±±±±±░░░░░▓▓▓░░±±±±░░░░▓▓▓▓▓░░░░±±±±±±±±±±±±░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓░░░░░░░░▓▓▓▓░░░±±±±±░░░░▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░±±±±±±±±░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓
▓░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░▓▓▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓
░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│
│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│
│▓▓▓▓▓▓▓▓┌┐▓▓▓▓▓▓▓▓┌┐▓▓▓▓▓▓▓▓┌┐▓▓▓▓▓▓▓▓┌┐▓▓▓▓▓▓▓▓┌┐▓▓▓▓▓▓▓▓┌┐▓▓▓▓▓▓▓▓┌┐▓▓▓▓▓▓▓▓│
│▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓│
│▓▓╔──»▓▓││▓▓┌──┐▓▓││▓▓╔──»▓▓││▓▓┌─────┘│▓▓╔──»▓▓││▓▓┌──┐▓▓│└──┐▓▓┌──┘│▓▓┌─────┘
│▓▓╚──\u0152▓▓││▓▓│  │▓▓││▓▓╚──\u0152▓▓││▓▓└─────┐│▓▓╚──\u0152▓▓││▓▓│  │▓▓│   │▓▓│   │▓▓└─────┐
│▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓│  └──┘│▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓│  │▓▓│   │▓▓│   │▓▓▓▓▓▓▓▓│
│▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓│      │▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓│  │▓▓│   │▓▓│   │▓▓▓▓▓▓▓▓│
│▓▓┌─────┘│▓▓│      │▓▓┌─────┘└─────┐▓▓││▓▓┌─────┘│▓▓│  │▓▓│   │▓▓│   └─────┐▓▓│
│▓▓│      │▓▓│      │▓▓└─────┐┌─────┘▓▓││▓▓└─────┐│▓▓│  │▓▓│   │▓▓│   ┌─────┘▓▓│
│▓▓│      │▓▓│      │▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓│  │▓▓│   │▓▓│   │▓▓▓▓▓▓▓▓│
│▓▓│      │▓▓│      │▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓▓▓▓▓▓▓││▓▓│  │▓▓│   │▓▓│   │▓▓▓▓▓▓▓▓│
└──┘      └──┘      └────────┘└────────┘└────────┘└──┘  └──┘   └──┘   └────────┘

Final.Destination.5.2011.TS.Xvid-SiC

Poster:
[img]http://img545.imageshack.us/img545/526/mv5bmtgyotexndc1m15bml5.jpg[/img]

IMDB Link:
http://www.imdb.com/title/tt1622979/

Description:
Survivors of a suspension-bridge collapse learn there's no way you can cheat
Death.

MediaInfo:
General
Complete name                    : Final.Destination.5.2011.TS.Xvid-SiC.avi
Format                           : AVI
Format/Info                      : Audio Video Interleave
File size                        : 1.29 GiB
Duration                         : 1h 26mn
Overall bit rate                 : 2 149 Kbps

Video
ID                               : 0
Format                           : MPEG-4 Visual
Format profile                   : Advanced [email protected]
Format settings, BVOP            : Yes
Format settings, QPel            : No
Format settings, GMC             : No warppoints
Format settings, Matrix          : Default (H.263)
Muxing mode                      : Packed bitstream
Codec ID                         : XVID
Codec ID/Hint                    : XviD
Duration                         : 1h 26mn
Bit rate                         : 2 012 Kbps
Width                            : 720 pixels
Height                           : 256 pixels
Display aspect ratio             : 2.813
Frame rate                       : 29.970 fps
Resolution                       : 8 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.364
Stream size                      : 1.21 GiB (94%)
Writing library                  : XviD 64

Audio
ID                               : 1
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension    : CM (complete main)
Codec ID                         : 2000
Duration                         : 1h 26mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 128 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : Front: L R
Sampling rate                    : 44.1 KHz
Stream size                      : 79.0 MiB (6%)
Alignment                        : Aligned on interleaves
Interleave, duration             : 70 ms (2.09 video frames)
Interleave, preload duration     : 208 ms
Title                            : 2ch EnglishNote :   Cropped the black bars of,did a few ajustments color,sharpen ect

Source : SCR0N-Thanks!!!

Encoder: Bezauk

Enjoy!

Respects to CaptainHomey, Cyanide, CM8, Rx, THC, ELEKTRI4KA,
Killerhz, PA, YeFsTe, BoxSlots, MrRep and everyone in the struggle...


SCREENY:


OszukaŠ przeznaczenie 5 / Final Destination 5 (2011)

OszukaŠ przeznaczenie 5 / Final Destination 5 (2011)

DOWNLOAD - JEDEN LINK:

Filesonic:
http://www.filesonic.com/file/1727420111

Wupload:
http://www.wupload.com/file/113620470Podziel siŕ !

Delicious'da Share  Share on Facebook  Friendfeed Share  Google Shared  StubmleUpon'da Share  Digg'de Share  Netvibes'de Share  Reddit'de Share RSS Feeds Subscribe!

Powrˇt
Przegl▒dasz witrynŕ jako goŠ.
Dlatego zachŕcamy do rejestracji lub do zalogowania siŕ.

Informacja
U┐ytkownicy z rang▒ Gość nie mog▒ dodawaŠ komentarzy.